Opis operacji

W obecnej perspektywie finansowej Hodowla Ryb „K2” Jacek Juchniewicz otrzymała wsparcie  w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 dla przedsięwzięć:

 

  1. Modernizacja Hodowli Ryb K-2 poprzez zakup mobilnego środka transportu.

 

Przedsięwzięcie obejmuje zakup samochodu dostawczego zmniejszającego pracochłonność wykonywanych prac podczas transportu materiałów i ryb pomiędzy ośrodkami hodowlanymi prowadzonego gospodarstwa rybackiego („K1” i „K2”) oraz umożliwiając transport żywej lub śniętej ryby do odbiorców.

 

Cel operacji stanowi „Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury”.

Projekt dofinansowany jest w ramach działania 2.3. Inwestycje produkcyjne Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020.

Wartość projektu wynosi 125 100,00 zł przy dofinansowaniu 50 853,66 zł, w tym 38 140,24 zł stanowią środki finansowe z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

 

  1. Przebudowa ośrodka pstrągowego K-2 .

 

Przedsięwzięcie obejmuje przebudowę ośrodka Hodowla Ryb „K2” poprzez wykonanie prac rozbiórkowych istniejącego ośrodka hodowlanego i budowę nowego ośrodka funkcjonującego w oparciu o nowoczesne metody chowu i hodowli ryb łososiowatych.

Cel operacji stanowi „Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury”. W efekcie przebudowy wzrośnie moc produkcyjna hodowli ryb o 400 ton. Dodatkowo  powstaną 2 nowe miejsca pracy, a 4 miejsca pracy zostaną utrzymane.

Projekt dofinansowany jest w ramach działania 2.3. Inwestycje produkcyjne Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020.

Wartość projektu wynosi 14 790 801,25 zł przy dofinansowaniu 5 000 000,00 zł, w tym 3 750 000,00 zł stanowią środki finansowe z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.